Privacy statement post..

Privacy statement postbezorging

In dit statement beschrijven wij, Postnned B.V. gevestigd te Tinnegieter 58, 9502 EX Stadskanaal (hierna ook wel: “Postnned”, “wij” of “ons”), welke persoonsgegevens wij van geadresseerden van poststukken (hierna: “u” en “uw persoonsgegevens”) verwerken in het kader van de uitvoering van onze dienstverlening: postbezorging.

Dit privacy statement zal uiteenzetten hoe we uw persoonsgegevens gebruiken en welke rechten u heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens. Dit privacy statement is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de website (zie Privacy-en cookiestatement) of een sollicitatie (zie Privacy Statement Sollicitanten).

1. PERSOONSGEGEVENS

Een persoonsgegeven is ieder gegeven, dat een natuurlijk persoon (direct of indirect) kan identificeren. Een persoonsgegeven kan een naam of telefoonnummer, maar bijvoorbeeld ook een geboortedatum of e-mailadres zijn. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de doelen zoals hierna uiteengezet.

Postbezorging
Het grootste deel van onze dienstverlening bestaat uit het bezorgen van post voor bedrijven. Om een poststuk op het juiste adres te kunnen bezorgen verwerken wij uw naam, adres en Sandd-code. De Sandd-code is een identifier die een poststuk wordt toegekend en waaruit Postnned kan aflezen hoe het poststuk moet worden gesorteerd om uiteindelijk te kunnen worden bezorgd. Postnned heeft een gerechtvaardigd belang om deze persoonsgegevens te verwerken op basis van artikel 6(f) AVG om onze dienstverlening goed uit te kunnen voeren. Indien wij deze persoonsgegevens niet kunnen verwerken, kunnen wij geen post bij u bezorgen.

Direct Mail en Online Versturen
Naast postbezorging biedt Postnned haar klanten ook aanvullende diensten aan, zoals Direct Mail en Online Versturen zoals beschreven in de hierop van toepassing zijnde algemene voorwaarden. Postnned verwerkt persoonsgegevens van geadresseerde voor deze dienstverlening als “verwerker” in de zin van de AVG. De klanten zijn in dit geval “verantwoordelijke”. Postnned sluit middels de algemene voorwaarden of anderzijds met klanten een verwerkersovereenkomst en zal persoonsgegevens conform deze verwerkersovereenkomst verwerken.

2. DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij geven uw persoonsgegevens in uitzonderlijke gevallen door aan (rechts)personen buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”) namelijk indien uw adres niet machinaal gelezen kan worden. Ook kan in het kader van storingsonderzoek toegang worden gegeven aan experts buiten de EER tot de Postnned Systemen die mogelijk persoonsgegevens bevatten. We dragen zorg voor een passend beschermingsniveau door middel van de standaardvoorwaarden zoals goed gekeurd door de Europese Commissie, indien niet op andere wijze in het desbetreffende land voorzien is in een passend beschermingsniveau. U kunt verdere informatie verkrijgen via het
mailadres dat onderstaand vermeld is.

Wij kunnen persoonsgegevens delen met derden in het kader van onze dienstverlening, zoals met postvervoerders (derden) die wij inschakelen om uw poststuk te bezorgen. Daarnaast schakelen we leveranciers is die in het kader van hun diensten aan ons mogelijk persoonsgegevens verwerken, zoals in het kader van dataopslag, onderhoud, beveiliging of andere vergelijkbare diensten (hierna: “verwerkers”). Als wij toegang verlenen tot uw persoonsgegevens, verlangen wij van derden dat zij uw persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en verwerken zij uw persoonsgegevens slechts ten behoeve van ons.

Ten slotte behouden wij ons het recht voor uw persoonsgegevens te verstrekken wanneer dit volgt uit een wettelijke verplichting of als dit volgt uit een rechterlijk verzoek.

3. BEVEILIGING

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of een andere vorm van onrechtmatige verwerking. Daarnaast verlangen wij van onze verwerkers om eveneens dergelijke passende technische en organisatorische maatregelen te nemen.

4. BEWAARTERMIJNEN

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de doelen waarvoor uw persoonsgegevens verzameld zijn, tenzij wettelijke bepalingen anders bepalen. We zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan tot 3 maanden nadat de postbezorging heeft plaatsgevonden.

5. UW RECHTEN

U heeft het recht ons te verzoeken om:

  • inzage te geven in uw persoonsgegevens,
  • deze te laten aanvullen, corrigeren of verwijderen;
  • verzet aan te tekenen tegen de verwerkingen van uw persoonsgegevens;
  • uw persoonsgegevens te beperken; en/of
  • om uw persoonsgegevens door te geven aan een derde.

Deze rechten zijn niet absoluut. Postnned zal uw verzoek beoordelen conform de AVG. Wij zullen u zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoek, informatie verstrekken over de acties die wij hebben ondernomen naar aanleiding van uw verzoek. Deze termijn kunnen wij met twee maanden verlengen in verband met de complexiteit van uw verzoek of het aantal verzoeken dan wij krijgen. We zullen u in dat geval informeren. U heeft op elk moment het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

6. WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACYSTATEMENT

Deze versie van het privacy statement is van 15 november 2018. We kunnen dit privacy statement van tijd tot tijd wijzigen door een update van deze versie te plaatsen.

7. CONTACT

Als u naar aanleiding van dit privacy statement nog vragen heeft of een klacht wil uiten, dan horen wij dit graag. U kunt contact met onze klantenservice opnemen via e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.